Pedagoginen sirkusohjaajakoulutus 2018

 

Pedagoginen sirkusohjaajakoulutus järjestetään tänä vuonna seitsemättä kertaa. Koulutuksen kontaktijaksot ovat Lappeenrannassa, Kuopiossa, Tampereella ja Lahdessa.

Koulutuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan omaa ohjaajaidentiteettiään, päivittämään pedagogisia tietojaan ja taitojaan, ajatuksiaan sirkustaiteesta ja -opettamisesta, sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjään. Omassa koulutusryhmässä mahdollistuu vertaistuki ja verkostoituminen.

Sirkusohjaajakoulutus on ensisijaisesti suunnattu sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusoppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja ohjaajille, joilla ei ole pedagogista koulutusta tai jotka tuntevat tarvetta kouluttautua lisää. Joissain tapauksissa koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole sirkusopetustaustaa.

Ohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä sekä ohjaajaidentiteetin tarkastelussa.

Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat:
– sirkuspedagogiikan perusteet (24 ot)
– sirkuksen oppiminen ja opettaminen (30 ot)
– sirkustekniikka ja -didaktiikka (26 ot)

Koulutus sisältää teoriaopetusta, ryhmätöitä,  yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita ja etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

Vuoden 2018 koulutus koostuu neljästä lähijaksosta:

18.–21. kesäkuuta; Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
24.–26.elokuuta; Kuopion Sirkus, Kuopio
28.–30. syyskuuta; Sorin Sirkus,Tampere
26.–28. lokakuuta; SaSak, Lahti

Lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja oppimispäiväkirjatyöskentelyä.

Koulutukseen valitaan osallistujat hakemusten perusteella. Hakeminen koulutukseen tapahtuu liiton uuden ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Järjestelmään pitää ensin rekisteröityä, minkä jälkeen pääset täyttämään hakemuksen. Jatkossa pääset ilmoittautumaan samoilla tunnuksilla kaikkiin liiton tapahtumiin.

Täytä hakemus täällä 4.4. mennessä.

Koulutuksen hinta on 275 euroa liiton jäsenyhteisöjen edustajille ja 375 euroa muille.

PEDAGOGISEN SIRKUSOHJAAJAKOULULUTUKSEN 2018 OPETUSSUUNNITELMA

Kontaktiopetusta 80 ot ja itsenäistä työskentelyä (mm. etätehtävät, oppimispäiväkirja) 20 tuntia. Koulutukseen käytettävä laskennallinen työaika on 100 tuntia.

Sirkuspedagogiikan perusteet; 24 oppituntia + 7 tuntia omaa työtä.

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua:

– oman ihmis-, oppimis- ja taidekäsityksen hahmottaminen
– opetellaan asettamaan tavoitteita, reflektoimaan omaa työskentelyä sekä saamaan ja antamaan palautetta
– hahmotetaan taiteen ja kasvatuksen suhdetta sekä tarkastellaan erilaisia sirkusopetuksen traditioita ja uskomuksia

tavoitteet, reflektio ja palaute, 8 ot
taidekasvatus ja kasvatuksen taide, 6 ot
sirkus taiteena, 6 ot
innostaminen ja motivointi, 4 ot

Sirkuksen oppiminen ja opettaminen; 34 + 7.

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa sirkustunnin oppimisprosesseja ja että hän osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusopetusta, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään sekä  hahmottaa työnsä vaikutuksia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.

ryhmädynamiikka, 4 ot
sirkus oppimisympäristönä, 2 ot
yksin ja yhdessä, ohjaajaidentiteetti, 4 ot
minä ohjaajana, opetuslaboratorio, 6 ot
pelit, leikit ja harjoitteet, 4 ot
ilmaisutaito ja luovuus, 4 ot
psykomotorinen kehitys ja harjoittelu, 3 ot
liikeanalyysi ja liikekehittelyt, 4 ot
liikkuvuus, voima ja kehonhuolto, 3 ot

Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 22 + 6.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on käsitys sirkuksen päälajeista ja että hän osaa opettaa niitä vähintään alkeistasolla, sekä huolehtia opetustilanteen turvallisuudesta.

akrobatia ja käsilläseisonta, 6 ot
ilma-akrobatia, 4 ot
jongleeraus, 4 ot
pariakrobatia ja pyramidit, 4 ot
tasapainoilu, 4 ot

 

Kysyttävää?
Kysy lisätietoja liiton koulutusvastaava Petra Päivärinteeltä, puh. 040 1488 042