Pedagoginen sirkusohjaajakoulutus 2017

Suomen Nuorisosirkusliitto järjestää pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen kuudetta kertaa.

Ohjaajakoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu tällä hetkellä sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusoppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja ohjaajille, joilla ei ole pedagogista koulutusta tai jotka tuntevat tarvetta kouluttautua lisää. Joissain tapauksissa koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole sirkusopetustaustaa. Koulutusta voi myös ajatella alalla toimivien opettajien vertaistukena, verkostoitumisalustana ja ammatillisen osaamisen ylläpitona.

Koulutuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan omaa ohjaajaidentiteettiään, päivittämään pedagogisia tietojaan ja taitojaan, ajatuksiaan sirkustaiteesta ja opettamisesta, sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjään.

Ohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä sekä ohjaajuuden pohtimisessa.

Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat:
– sirkuspedagogiikan perusteet (21 ot)
– sirkuksen oppiminen ja opettaminen (30) ot
– sirkustekniikka ja -didaktiikka (26 ot)

Koulutus sisältää teoriaopetusta, ryhmätöitä,  yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita ja etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

Vuoden 2017 koulutus koostuu neljästä lähijaksosta:

19.-22. kesäkuuta; Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
22.-24. syyskuuta; Kuopion Sirkus, Kuopio
20.-22. lokakuuta; Circus Helsinki, Helsinki
10.-12. marraskuuta; SaSak, Lahti

sekä etätehtävistä ja oppimispäiväkirjatyöskentelystä.

Hae koulutukseen

Haku koulutukseen on käynnissä 31.3. asti. Koulutukseen valituille ilmoitetaan huhtikuussa.

Koulutuksen hinta on 250 € jäsenyhteisöön kuuluville, muille 350 €.

Kontaktijaksojen tilat pyritään järjestämään niin, että lattiamajoitus on mahdollinen (Lappeenranta, Kuopio ja Lahti onnistuu).

Kansalaisfoorumi toimii yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä.

 Lisätietoja: petrap@snsl.fi

 

Pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen 2017 opetussuunnitelma

Kontaktiopetusta 77 ot ja itsenäistä työskentelyä (mm. etätehtävät, oppimispäiväkirja) 23 tuntia. Koulutukseen käytettävä laskennallinen työaika on 100 tuntia.

Sirkuspedagogiikan perusteet; 21 oppituntia + 9 tuntia omaa työtä.

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua:

– oman ihmis-, oppimis- ja taidekäsityksen hahmottaminen
– keskeisten käsitteiden tunteminen
– opetellaan asettamaan tavoitteita, reflektoimaan omaa työskentelyä sekä saamaan ja antamaan palautetta
– hahmotetaan taiteen ja kasvatuksen suhdetta sekä tarkastellaan erilaisia sirkusopetuksen traditioita ja uskomuksia
– sirkuksen yhteisöllisyys opettamisen välineenä

tavoitteet, reflektio ja palaute, 6 ot
taidekasvatus ja kasvatuksen taide, 5 ot
sirkus taiteena, 6 ot
innostaminen ja motivointi, 4 ot

Sirkuksen oppiminen ja opettaminen; 30 + 8.

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa sirkustunnin oppimisprosesseja ja että hän osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusopetusta, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään sekä  hahmottaa työnsä vaikutuksia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.

ryhmädynamiikka, 4 ot
sirkus oppimisympäristönä, 2 ot
yksin ja yhdessä, 6 ot
minä opettajana, 6 ot
pelit, leikit ja harjoitteet, 5 ot
lapsen ja nuoren fyysinen kehitys ja harjoittelu, 3 ot
liikeanalyysi ja liikekehittelyt, 4 ot

Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 26 + 6.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on käsitys sirkuksen päälajeista ja että hän osaa opettaa niitä vähintään alkeistasolla, sekä huolehtia opetustilanteen turvallisuudesta.

akrobatia ja käsilläseisonta, 6 ot
ilma-akrobatia, 4 ot
ilmaisutaito, 4 ot
jongleeraus, 4 ot
pariakrobatia ja pyramidit, 4 ot
tasapainoilu, 4 ot