PEDAGOGISEN SIRKUSOHJAAJAKOULULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Kontaktiopetusta 93 ot ja itsenäistä työskentelyä (mm. etätehtävät, oppimispäiväkirja) 22 tuntia. Koulutukseen käytettävä laskennallinen työaika on 115 tuntia.

Sirkuspedagogiikan perusteet; 28 oppituntia + 8 tuntia omaa työtä.

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua:

– oman ihmis-, oppimis- ja taidekäsityksen hahmottaminen

– opetellaan asettamaan tavoitteita, reflektoimaan omaa työskentelyä sekä saamaan ja antamaan palautetta

– hahmotetaan taiteen ja kasvatuksen suhdetta sekä tarkastellaan erilaisia sirkusopetuksen traditioita ja uskomuksia

tavoitteet, reflektio ja palaute, 12 ot

taidekasvatus ja kasvatuksen taide, 5 ot

sirkus taiteena, 5 ot

innostaminen ja motivointi, 4 ot

Sirkuksen oppiminen ja opettaminen; 38 + 8.

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa sirkustunnin oppimisprosesseja ja että hän osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusopetusta, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään sekä  hahmottaa työnsä vaikutuksia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.

ryhmädynamiikka, 4 ot

sirkus oppimisympäristönä, 2 ot

yksin ja yhdessä, ohjaajaidentiteetti, 4 ot

minä ohjaajana, opetuslaboratorio, 6 ot

pelit, leikit ja harjoitteet, 5 ot

ilmaisutaito ja luovuus, 4 ot

psykomotorinen kehitys ja harjoittelu, 3 ot

liikeanalyysi ja liikekehittelyt, 4 ot

liikkuvuus, voima ja kehonhuolto, 3 ot

riggaus ja työturvallisuus, 3 ot

Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 27 + 6.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on käsitys sirkuksen päälajeista ja että hän osaa opettaa niitä vähintään alkeistasolla, sekä huolehtia opetustilanteen turvallisuudesta.

akrobatia ja käsilläseisonta, 7 ot

ilma-akrobatia, 5 ot

jongleeraus, 5 ot

pariakrobatia ja pyramidit, 5 ot

tasapainoilu, 5 ot

 

Lisää tietoa pedagogisesta sirkusohjaajakoulutuksesta täältä.

 

Kysyttävää?

Kysy lisätietoja liiton koulutusvastaava Petra Päivärinteeltä | petra.paivarinne@snsl.fi | 040 1488 042